زمینه‌ی فعالیت‌های رسمی شرکت

work

انجام کلیه امور ؛

خدماتی، نظافتی، بهداشتی، پشتیبانی، بازاریابی، تنظیف و رفت و روب معابر خدمات عمومی شامل پیشخدمتی

تلفنچی، باغبانی، نگهداری و آبرسانی به فضاهای سبز و باغات خدمات امور آشپزخانه و رستوران، سلف و سرویس

تهیه سرویس ایاب ذهاب مدارس، دانشگاهها، بخش خصوصی، خدمات اداری شامل ماشین‌نویسی، امور دفتری

منشی‌گری، مشارکت و همکاری مرتبط با موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیر و نگهداری امور تاسیسات شهری و روستایی

خدمات تایپ و تکثیر، مفصل‌بندی و تیرگذاری، کابل‌کشی هوایی و خاکی و نگهداری امور مخابراتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی

bg

امور مخابرات ، نظافت ، فضای سبز ، پشتیبانی و تأسیسات ، سلف سرویس و …

pic1